Παλιό Γεφύρι
Το παλιό πέτρινο γεφύρι στο Χάποταμι και συνδέει την Πάνω και την Κάτω Αρχιμανδρίτα, την Ανώγυρα και το Πισσούρι.

Παλιοί Αλευρόμυλοι
Στην Αρχομανδρίτα σώζονται ακόμη και σήμερα παλιοί αλευρόμυλοι, στους οποίους οι κάτοικοι του χωριού αλλά και γειτονικών χωριών πήγαιναν το σιτάρι τους.

Αρχαιότητες
Στη γη της Αρχιμανδρίτας υπάρχουν κατάσπαρτες πολλές αρχαιότητες. Μερικά από τα ευρήματα της περιοχής, σήμερα, κοσμούν το Μουσείο Λευκωσίας και Μουσείο Κουκλιών.

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο